PURORESU TATSUJIN SOFTCOVER BOOKLET 1995

  • $10.00
    Unit price per 


PuroresU Tatsujin Softcover Booklet - issue date 3/15/95

year: 1995

Sasuke / Jinsei cover

additional features: FMW, W*ING, Michinoku Pro, Super Delfin, Gran Naniwa, Tarzan Goto, Mr. Pogo, Terry Funk, Mitsuhiro Matsunaga, Atsushi Onita, WAR, IWA Japan, Kendo Nagasaki. SWS, W*ING Kanemura + more

condition: good condition